గౌడీయ సాంప్రదాయానికి ఉత్కృష్ట ప్రామాణికం ఎవరు

ప్రశ్న : మనం భిన్న అభిప్రాయాలను పరిష్కరించుకొనేందుకు ఏ ఆచార్యులను శిరోధార్యమైన ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి? జవాబు : చైతన్య మహాప్రభువు మన సంప్రదాయానికి స్థాపకులు. అందువల్ల శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు శిరోధార్యమైన … Continue reading గౌడీయ సాంప్రదాయానికి ఉత్కృష్ట ప్రామాణికం ఎవరు