వివేకంతో సముచితమైన వివక్షవైపు

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on వివేకంతో సముచితమైన వివక్షవైపు

“వివక్ష” అనే పదానికి ప్రతికూల అర్థాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మనం దీన్ని చాలా తరచుగా ప్రతికూల సందర్భాలలో ఉపయోగిస్తాము. ఉదాహరణకు, “జాతి వివక్ష” “కుల వివక్ష” “లింగ వివక్ష” మొదలైనవి. దానికి పర్యవసానంగానే...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  ప్రేమ హిందూ, ముస్లిం లేదా క్రైస్తవము కాదు. ఇది కేవలం ప్రేమే. అదేవిధంగా ధర్మం హిందూ, ముస్లిం లేదా క్రైస్తవము కాదు, ఇది సనాతన ధర్మం మాత్రమే.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.