వివేకంతో సముచితమైన వివక్షవైపు

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on వివేకంతో సముచితమైన వివక్షవైపు

“వివక్ష” అనే పదానికి ప్రతికూల అర్థాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మనం దీన్ని చాలా తరచుగా ప్రతికూల సందర్భాలలో ఉపయోగిస్తాము. ఉదాహరణకు, “జాతి వివక్ష” “కుల వివక్ష” “లింగ వివక్ష” మొదలైనవి. దానికి పర్యవసానంగానే...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  తప్పులను అంగీకరించడానికి గొప్ప ధైర్యం మరియు వినయం అవసరం. మన తప్పును అంగీకరించడం బలమేగాని బలహీనత కాదు.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.