భాగవత పరంపర

భాగవత పరంపర నామరస దాసతో బాబాజీ వారి పోడ్కాస్ట్ ముఖాముఖి తర్వాత ఈ క్రింది ప్రశ్నలు అడుగబడ్డాయి. ప్రశ్న: మన సాంప్రదాయములో భాగవత పరంపర అనేది తరచుగా వాడే మాట, కానీ మీరు...   Read More

జీవుల బాధను భగవంతుడు అనుభవిస్తాడా?

Questions & AnswersComments Off on జీవుల బాధను భగవంతుడు అనుభవిస్తాడా?

ప్రశ్న : పరమాత్మ సందర్భము 93.5వ అనుచ్ఛేదములో భగవంతుడికి భౌతిక దుఃఖాల గూర్చి అనుభవం ఉండదని శ్రీ జీవ గోస్వామి క్షుణ్ణంగా వివరిస్తారు. ఈ విషయంలో భాగవతంలో క్రింద చెప్పిన వృత్తాంతముల ఆధారంగా...   Read More

లీలల గూర్చి అవగాహన, దక్షుని కర్మ మార్గము

Questions & AnswersComments Off on లీలల గూర్చి అవగాహన, దక్షుని కర్మ మార్గము

 ప్రశ్న : అప్రకట లీల ఈ భూమి పైన నిఘాఢముగా సాధారణమైన వారికి అగుపించకుండా జరుగుతుందా లేక ఈ భూలోకానికి ఎంతో ఆవల గల గోలోకంలో జరుగుతుందా ?  జవాబు : అప్రకట...   Read More

కృష్ణుడు నారాయణుడి కంటే ఉన్నతమైనవాడా?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on కృష్ణుడు నారాయణుడి కంటే ఉన్నతమైనవాడా?

     ఇటీవల కొందరు భక్తులు శ్రీమద్ భాగవత పురాణములోని అత్యంత ప్రాచుర్యమైన శ్లోకం (1.3.28)  కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయమ్ గూర్చి గౌఢీయ వైష్ణవులు అర్ధం చేసుకొన్న విధానాన్ని తప్పని ఆరోపిస్తూ శ్రీ...   Read More

భాగవత పురాణంలో శ్రీ రాధా రాణి

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on భాగవత పురాణంలో శ్రీ రాధా రాణి

ప్రశ్న : రాధా రాణి పేరు భాగవత పురాణంలో ఎందుకు ప్రస్తావించలేదు? జవాబు: ఇది ఒక నిగూఢ రహస్యం. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రధానముగా శ్రీకృష్ణుని గూర్చిన గ్రంథం. శ్రీ కృష్ణుని లీలను ఇంత...   Read More

వైష్ణవ భావనలో మాయ అంటే?

Articles by Satyanarayana DasaPhilosophyComments Off on వైష్ణవ భావనలో మాయ అంటే?

      భగవంతునికి రెండు శక్తులు ఉంటాయి: పరా మరియు అపరా. పరా అంటే సుదూరమైనది, ఎవరితరంకానిది, గొప్పదైనది మరియు అలాంటివి . ఈ శక్తిని పరా అని అంటాము ఎందుకంటే...   Read More

బ్రహ్మ విమోహన లీల సారాంశం

GeneralComments Off on బ్రహ్మ విమోహన లీల సారాంశం

ప్రశ్న : బ్రహ్మ విమోహన లీల యొక్క వ్యాఖ్యానాలను గోస్వాములు కృష్ణుడు, నారాయణుడు మరియు ఇతర విష్ణురూపాలుగా మారతాడు అని చూపడానికి వాడారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. కృష్ణుడు అన్ని విష్ణు రూపాలకు...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  బాల్యంలో అనుభవించిన సంస్కారాలు ఎంత ప్రబలంగా ఉంటాయంటే అవి మీ జ్ఞానాన్ని కూడా అణచివేయవచ్చు.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.