లీలల గూర్చి అవగాహన, దక్షుని కర్మ మార్గము

Questions & AnswersComments Off on లీలల గూర్చి అవగాహన, దక్షుని కర్మ మార్గము

 ప్రశ్న : అప్రకట లీల ఈ భూమి పైన నిఘాఢముగా సాధారణమైన వారికి అగుపించకుండా జరుగుతుందా లేక ఈ భూలోకానికి ఎంతో ఆవల గల గోలోకంలో జరుగుతుందా ?  జవాబు : అప్రకట...   Read More

కృష్ణుడు నారాయణుడి కంటే ఉన్నతమైనవాడా?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on కృష్ణుడు నారాయణుడి కంటే ఉన్నతమైనవాడా?

     ఇటీవల కొందరు భక్తులు శ్రీమద్ భాగవత పురాణములోని అత్యంత ప్రాచుర్యమైన శ్లోకం (1.3.28)  కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయమ్ గూర్చి గౌఢీయ వైష్ణవులు అర్ధం చేసుకొన్న విధానాన్ని తప్పని ఆరోపిస్తూ శ్రీ...   Read More

భాగవత పురాణంలో శ్రీ రాధా రాణి

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on భాగవత పురాణంలో శ్రీ రాధా రాణి

ప్రశ్న : రాధా రాణి పేరు భాగవత పురాణంలో ఎందుకు ప్రస్తావించలేదు? జవాబు: ఇది ఒక నిగూఢ రహస్యం. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రధానముగా శ్రీకృష్ణుని గూర్చిన గ్రంథం. శ్రీ కృష్ణుని లీలను ఇంత...   Read More

వైష్ణవ భావనలో మాయ అంటే?

Articles by Satyanarayana DasaPhilosophyComments Off on వైష్ణవ భావనలో మాయ అంటే?

      భగవంతునికి రెండు శక్తులు ఉంటాయి: పరా మరియు అపరా. పరా అంటే సుదూరమైనది, ఎవరితరంకానిది, గొప్పదైనది మరియు అలాంటివి . ఈ శక్తిని పరా అని అంటాము ఎందుకంటే...   Read More

బ్రహ్మ విమోహన లీల సారాంశం

GeneralComments Off on బ్రహ్మ విమోహన లీల సారాంశం

ప్రశ్న : బ్రహ్మ విమోహన లీల యొక్క వ్యాఖ్యానాలను గోస్వాములు కృష్ణుడు, నారాయణుడు మరియు ఇతర విష్ణురూపాలుగా మారతాడు అని చూపడానికి వాడారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. కృష్ణుడు అన్ని విష్ణు రూపాలకు...   Read More

మహాభారత యుద్ధం, మహాజనులు, ధర్మానికి మూలాలు

GeneralComments Off on మహాభారత యుద్ధం, మహాజనులు, ధర్మానికి మూలాలు

ప్రశ్న: భీష్మ, ద్రోణులు కౌరవుల పక్షాన ఎందుకు ఉన్నారు? నిజానికి వారు చాలా ఉత్తములు కదా ? జవాబు : దీనికి సమాధానం భీష్ముల వారే స్వయంగా యుధిష్టర మహారాజుకు చెప్పారు. అర్థస్య...   Read More

ఆనందము పొందాలనే ప్రేరణ ఎక్కడినుండి వస్తుంది?

GeneralComments Off on ఆనందము పొందాలనే ప్రేరణ ఎక్కడినుండి వస్తుంది?

మానవులకు మాత్రమే కాకుండా ప్రతి జీవికి ఆనందం పొందడానికి ఒక ప్రేరణ ఉంటుంది. ఇది ఏ సాధన లేకుండా పుట్టుకతో సహజంగా వస్తుంది. పండితులైనా లేక పామరులైనా, నాగరికులైనా లేక అనాగరికులైనా, ధనికులైనా...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆశావాది లేదా నిరాశావాది కాదు. అతను వాస్తవవాది.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.