భక్తి మార్గములో అనర్థములకు మూలం ఏమిటి?

Questions & AnswersComments Off on భక్తి మార్గములో అనర్థములకు మూలం ఏమిటి?

  ప్రశ్న : భక్తి మార్గంలో అనర్థం అంటే ఏమిటి? సమాధానం: అర్థము అనే పదానికి వ్యతిరేకమే అనర్థం. ఇది నన్ మరియు అర్థ కూడిక చేత వచ్చే  నన్  సమాసముతో ఏర్పడిన...   Read More

కృష్ణుని శత్రుత్వముతో పొందవచ్చా? (రెండవ భాగము)

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on కృష్ణుని శత్రుత్వముతో పొందవచ్చా? (రెండవ భాగము)

రెండు రకాల నిందనలు                   గౌరవాగౌరవములలో సమ దృష్టితో ఉండే శ్రీ కృష్ణుని స్వభావాన్ని గూర్చి విశదీకరిస్తూ శ్రీ నారదుల వారు...   Read More

కృష్ణుని శత్రుత్వముతో పొందవచ్చా?

Articles by Satyanarayana DasaGaudiya PhilosophyGeneralShastraComments Off on కృష్ణుని శత్రుత్వముతో పొందవచ్చా?

      శ్రీమద్ భాగవతం సప్తమ స్కంధములో  యుధిష్టర  మహరాజు రాజసూయయాగం ఆరంభములో శిరచ్చేదన గావింపబడి, ముక్తిని పొందిన  శిశుపాలుని  గూర్చి శ్రీ శుకదేవ గోస్వాముల వారిచే కొన్ని ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు...   Read More

ప్రేమ మరియు నియంత్రణ

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on ప్రేమ మరియు నియంత్రణ

                  శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో రాజస గుణ ప్రభావితులైనవారు భూమిపైన జన్మిస్తారని పేర్కొంటాడు (14. 8), అంటే దానర్ధం మానవ పుట్టుక అనేది...   Read More

రెండవ నామ అపరాధము

SandarbhasComments Off on రెండవ నామ అపరాధము

శివుని నామ గుణములను విష్ణువు నుండి స్వతంత్రమైనవిగా భావించుట              కృష్ణుని భక్తులలో శివునికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అంతేకాక, శివుడు గుణ అవతారాలలో...   Read More

చెడు కర్మల వల్ల వచ్చే దుఃఖాలను తప్పించుకొనుట ఎలా?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on చెడు కర్మల వల్ల వచ్చే దుఃఖాలను తప్పించుకొనుట ఎలా?

          ప్రతి మనిషీ మూడు రకాలైన దుఃఖాలను తన జీవితములో ఎదుర్కొంటాడు: అవి ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభౌతిక, ఆదిదైవిక దుఃఖాలు. ఆధ్యాత్మికమంటే ఆత్మతో సంబంధించినది అని అర్ధం. ఆత్మ...   Read More

నామ అపరాధములు : మొదటి అపరాధము

SandarbhasComments Off on నామ అపరాధములు : మొదటి అపరాధము

భగవద్భక్తుడిని విమర్శించడం          మనము మన గమ్యాన్ని చేరడానికి సరైన దారిని అనుసరించడంతోపాటు తప్పుదారి తీసుకోకుండా ఉండాలి. ఈ రెండిటి మధ్య గల భేదాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఏదైనా...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  జీవితంలో విజయం సాధించడానికి ఇతరుల సహాయం మనకి కావాలి. అంటే ఇతరులను మనం నమ్మాలి. కానీ అనర్హమైన వారిని మనం నమ్మకూడదు.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.