శరణాగతి లేకుండా భక్తి లేదు

BhaktiComments Off on శరణాగతి లేకుండా భక్తి లేదు

ప్రశ్న : రాగానుగ భక్తిలో రెండు రకాల సాధనలు ఉంటాయి అని నేను అర్ధం చేసుకొన్నాను. 1) సాధక రూప సేవ – జపము, గురు సేవ 2) సిద్ధ రూప సేవ...   Read More

భగవంతుడు లేకుండా ఏ నిజమైన బాంధవ్యము లేదు

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on భగవంతుడు లేకుండా ఏ నిజమైన బాంధవ్యము లేదు

        పూర్వ మీమాంశ శాస్త్రములో (3. 1. 22) ఒక ముఖ్యమైన సూత్రము ఉంది. గుణానాం చ పరార్థత్వాత్ అసంబంధః సమత్వాత్ స్యాత్. దాని అనువాదము చాలా సాంకేతికమైనది,...   Read More

భక్తి లేకుండా జ్ఞానం లేదు

Articles by other authorsSandarbhasComments Off on భక్తి లేకుండా జ్ఞానం లేదు

           ప్రతి తత్వ దర్శనమునకు కొన్ని ప్రత్యేక సూత్రాలు ఉంటాయి అవి వాటిని వేరే దర్శనముల కన్నా భిన్నముగా ఉండేటట్లు చేస్తాయి. గౌఢీయ తత్వ దర్శనములో అటువంటి...   Read More

భక్తి మార్గములో అనర్థములకు మూలం ఏమిటి?

Questions & AnswersComments Off on భక్తి మార్గములో అనర్థములకు మూలం ఏమిటి?

  ప్రశ్న : భక్తి మార్గంలో అనర్థం అంటే ఏమిటి? సమాధానం: అర్థము అనే పదానికి వ్యతిరేకమే అనర్థం. ఇది నన్ మరియు అర్థ కూడిక చేత వచ్చే  నన్  సమాసముతో ఏర్పడిన...   Read More

కృష్ణుని శత్రుత్వముతో పొందవచ్చా? (రెండవ భాగము)

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on కృష్ణుని శత్రుత్వముతో పొందవచ్చా? (రెండవ భాగము)

రెండు రకాల నిందనలు                   గౌరవాగౌరవములలో సమ దృష్టితో ఉండే శ్రీ కృష్ణుని స్వభావాన్ని గూర్చి విశదీకరిస్తూ శ్రీ నారదుల వారు...   Read More

కృష్ణుని శత్రుత్వముతో పొందవచ్చా?

Articles by Satyanarayana DasaGaudiya PhilosophyGeneralShastraComments Off on కృష్ణుని శత్రుత్వముతో పొందవచ్చా?

      శ్రీమద్ భాగవతం సప్తమ స్కంధములో  యుధిష్టర  మహరాజు రాజసూయయాగం ఆరంభములో శిరచ్చేదన గావింపబడి, ముక్తిని పొందిన  శిశుపాలుని  గూర్చి శ్రీ శుకదేవ గోస్వాముల వారిచే కొన్ని ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు...   Read More

ప్రేమ మరియు నియంత్రణ

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on ప్రేమ మరియు నియంత్రణ

                  శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో రాజస గుణ ప్రభావితులైనవారు భూమిపైన జన్మిస్తారని పేర్కొంటాడు (14. 8), అంటే దానర్ధం మానవ పుట్టుక అనేది...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆశావాది లేదా నిరాశావాది కాదు. అతను వాస్తవవాది.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.