“మీరు ఈ శరీరం కాదు” యొక్క దుర్వినియోగం

GeneralComments Off on “మీరు ఈ శరీరం కాదు” యొక్క దుర్వినియోగం

ప్రతి ఆధ్యాత్మిక సాధన ఒక తాత్విక సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భారతీయ తత్వ దర్శనములు బయటకి విభిన్నముగా కనిపించినప్పటకి అంతరంగా చాలా సాధారణ సూత్రాలను పంచుకుంటాయి. ఈ సర్వసాధారణమైన సూత్రాలలో ఒకటి, వాస్తవానికి,...   Read More

ప్రేమ ద్వేషంగా ఎందుకు మారుతుంది? కరోనా చూపిన నిజం

GeneralComments Off on ప్రేమ ద్వేషంగా ఎందుకు మారుతుంది? కరోనా చూపిన నిజం

“ప్రేమ మరియు ద్వేషం అనేవి ఒకే నాణానికి ఉన్న బొమ్మ, బొరుసు” అనే నానుడి మీరు వినేవుంటారు. మీలో కొంతమంది ప్రస్తుతం దీని యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని బహుశా పొందుచూ ఉండవచ్చు. మనం...   Read More

వివేకంతో సముచితమైన వివక్షవైపు

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on వివేకంతో సముచితమైన వివక్షవైపు

“వివక్ష” అనే పదానికి ప్రతికూల అర్థాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మనం దీన్ని చాలా తరచుగా ప్రతికూల సందర్భాలలో ఉపయోగిస్తాము. ఉదాహరణకు, “జాతి వివక్ష” “కుల వివక్ష” “లింగ వివక్ష” మొదలైనవి. దానికి పర్యవసానంగానే...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  పురుషులు మరియు మహిళలు వేర్వేరు స్వభావాలు, భావాలు, కోరికలు మరియు ప్రాధాన్యతలను కలిగి ఉంటారు. ఈ వాస్తవాన్ని తెలుసుకోకపోవడం మరియు వారు అన్ని విధాలుగా సమానమని భావించడం విఫలమౌతున్న సంబంధాల వెనుక ఉన్న అతి పెద్ద కారణాలలో ఒకటి.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.