మహాభారత యుద్ధం, మహాజనులు, ధర్మానికి మూలాలు

GeneralComments Off on మహాభారత యుద్ధం, మహాజనులు, ధర్మానికి మూలాలు

ప్రశ్న: భీష్మ, ద్రోణులు కౌరవుల పక్షాన ఎందుకు ఉన్నారు? నిజానికి వారు చాలా ఉత్తములు కదా ? జవాబు : దీనికి సమాధానం భీష్ముల వారే స్వయంగా యుధిష్టర మహారాజుకు చెప్పారు. అర్థస్య...   Read More

ఆనందము పొందాలనే ప్రేరణ ఎక్కడినుండి వస్తుంది?

GeneralComments Off on ఆనందము పొందాలనే ప్రేరణ ఎక్కడినుండి వస్తుంది?

మానవులకు మాత్రమే కాకుండా ప్రతి జీవికి ఆనందం పొందడానికి ఒక ప్రేరణ ఉంటుంది. ఇది ఏ సాధన లేకుండా పుట్టుకతో సహజంగా వస్తుంది. పండితులైనా లేక పామరులైనా, నాగరికులైనా లేక అనాగరికులైనా, ధనికులైనా...   Read More

గౌడీయ సాంప్రదాయానికి ఉత్కృష్ట ప్రామాణికం ఎవరు

GeneralComments Off on గౌడీయ సాంప్రదాయానికి ఉత్కృష్ట ప్రామాణికం ఎవరు

ప్రశ్న : మనం భిన్న అభిప్రాయాలను పరిష్కరించుకొనేందుకు ఏ ఆచార్యులను శిరోధార్యమైన ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి? జవాబు : చైతన్య మహాప్రభువు మన సంప్రదాయానికి స్థాపకులు. అందువల్ల శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు శిరోధార్యమైన...   Read More

వైదిక శాస్త్ర జ్ఞానానికి మరియు ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మధ్య గల వృత్యాసం

GeneralComments Off on వైదిక శాస్త్ర జ్ఞానానికి మరియు ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మధ్య గల వృత్యాసం

ప్రశ్న :  ఒక విజ్ఞాన శాస్త్ర పండితుడైన భక్తుడు నాకు శాస్త్రానికి ప్రత్యక్ష జ్ఞానానికి ఘర్షణ వచ్చినప్పుడు, ముఖ్యముగా ఖగోళ శాస్త్రం గూర్చి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఆధునిక శాస్త్రాన్ని నమ్మాలి కానీ  మూఢంగా ...   Read More

తొమ్మిదవ మరియు పదవ నామ అపరాధములు

BhaktiSandarbhasComments Off on తొమ్మిదవ మరియు పదవ నామ అపరాధములు

బోధకుని మరియు సాధకుని అపరాధములు  ఒక విలువైన వస్తువును అర్హతలేని వ్యక్తికి ఇవ్వడం పరోక్షంగా ఆ వస్తువును అవమానించడమే అవుతుంది. అర్హతలేని వ్యక్తి వస్తువు విలువను తెలుసుకోలేడు మరియు దానిని గౌరవించడు. శ్రీ...   Read More

ఎనిమిదవ నామ అపరాధము

GeneralSandarbhasComments Off on ఎనిమిదవ నామ అపరాధము

నామాన్ని పుణ్య కార్యాలతో సమానంగా చూడడం భక్తి మరియు కర్మ రెండు భిన్నమైన మార్గాలు. వాటికి అవసరమైన అర్హతలు కూడా భిన్నమైనవే. ఈ భేదమును తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వైదిక ధర్మంలో ఉన్న...   Read More

ఏడవ నామ అపరాధము

SandarbhasComments Off on ఏడవ నామ అపరాధము

నామ బలంతో పాపము చేయడం శాస్త్రము మీద శ్రద్ధ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి పునాది. భక్తిమార్గములో కృష్ణుని నామము యొక్క శక్తి మీద విశ్వాసం కలిగిఉండడం ఇందులో భాగమే. ఒకరు ఆకస్మాతుగా నామము ఉచ్చరించిన...   Read More

 • Satyanarayana Dasa

  Satyanarayana Dasa
 • Daily Bhakti Byte

  సత్త్వము, రజస్సు మరియు తమస్సు ఒకదానికొకటి పోటీ అయినాకూడా అవి కలిసి ఉండి కలిసి పనిచేస్తాయి. సహకారభావంతో ఎలా ఉండాలో మనకు చెప్పే ఒక మంచి ఉదాహరణ.

  — Babaji Satyanarayana Dasa
 • Videos with Bababji

 • Payment

 • Subscribe

 • Article Archive

 • Chronological Archive

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.